knoope.nl

Een site van broer en zus.

Een gedeelde achternaam die voor velen verbonden is aan De Creatiespiraal van Marinus Knoope.

Leerstof voor vernieuwing

Er zijn duizenden exemplaren van het boekje verkocht. De overgrote meerderheid daarvan zijn ook daadwerkelijk gelezen en hebben hun toepassing gevonden in feitelijke ondernemingen en projecten. Het is zelfs redelijk normaal geworden om je dromen waar te willen maken. De aanvulling van het emotie-werkboek (De Ontknooping) helpt velen daarbij op hun 'weg van wens naar werkelijkheid'.

Het verhaal over die weg is diep doorgedrongen in onze hoofden, harten en handen. En we vinden er ook steeds nieuwe taal voor. Wat vroeger een fantasiebeeld was, heeft nu de status van een toekomstvisie. En waar we het vroeger nog gewoon hadden over het koesteren van een persoonlijke wens, hebben we het tegenwoordig over een cultuur van communicatieve zelfsturing. Een belangrijke motor voor vernieuwing en transitie kreeg daarmee de nodige brandstof, namelijk: de bezielde drijfveren van talloze individuele mensen. En al die individuele mensen hebben elkaar steeds meer nodig.

Leerstof voor samenleven

We leerden dat we onze diepste wensen slechts in samenspel met anderen kunnen realiseren. Het blijkt de opmaat te zijn naar het next level: de Creatiespiraal in de samenleving. De aanzetten zijn er al en kunnen nu ook al geproefd worden in het werk van Inge Knoope.

De kern blijft dat er een natuurlijke weg is van wens naar werkelijkheid en dat wij die weg kunnen bewandelen. Overstijgend daaraan kunnen we inzichten opdoen over hoe dat vervlochten is met de reis van onze collectieve ontwikkeling. Het gaat over de precisie in de interactie tussen het deel en het geheel.

De Creatiespiraal brengt je op het pad van zelfverwerkelijking. Het systemisch werk biedt je een leerproces om dat in afstemming te doen met je omgeving. Gecombineerd kan het ons een harmonische cultuur brengen van communicatieve zelfsturing.

Zoals er een natuurlijke weg bestaat van kind naar volwassenheid, zo is er uiteindelijk ook een natuurlijke weg van kwetsbare samenlevingen naar stabiele gemeenschappen.

Meer weten?

Kies hier waar je meer informatie over wilt:

inge knoope

Inge Knoope


Klik hier voor de website van

ingeknoope.nl
inge knoope

De Creatiespiraal


Klik hier voor de website van

decreatiespiraal.nl